Algemene voorwaarden Lensguild

Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd zullen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect  online, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een reservering te maken, erken je en stem je ermee in dat je de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring en gebruikersovereenkomst) hebt gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Deze pagina’s, de inhoud en infrastructuur ervan, en de online reserveringsservice van de website (de ‘service’) zijn eigendom van, worden beheerd en jou aangeboden door Lensguild en worden alleen aangeboden op onderstaande voorwaarden.


Artikel 1: Reikwijdte van onze service


Via deze website bieden wij  een online platform aan waarop professionals kunnen adverteren om hun diensten aan te bieden en waar bezoekers van de website dergelijke reserveringen kunnen maken. Als je een reservering maakt via Lensguild.com, dan ga je een (contractueel bindende) relatie aan met de professional bij wie je reserveert. Wij zullen vanaf het moment dat je jouw reservering hebt gemaakt uitsluitend als bemiddelaar fungeren tussen jou en de professional; wij zullen de gegevens van jouw reservering naar de betreffende professional sturen en wij sturen jou een bevestigingsmail voor en ten behoeve van de professional.

De informatie die wij vrijgeven bij het verstrekken van onze diensten is gebaseerd op de informatie die de professionals ons verschaffen. De professionals krijgen daarom toegang tot een extranet en zij zijn geheel verantwoordelijk voor het updaten van alle tarieven, beschikbaarheid en andere informatie die op onze website, wordt getoond. Wij besteden veel aandacht en zorg aan het aanbieden van onze diensten, maar wij zullen de informatie niet verifiëren en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook (inclusief in het oog springende en typografische fouten), welke onderbreking dan ook (of deze nu door (tijdelijke en/of gedeeltelijke) defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van onze website of iets anders optreedt), inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie. Elke professional is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief tarieven en beschikbaarheid) die op onze website wordt getoond. Onze website is geen (en dient ook niet te worden beschouwd als een) aanbeveling of een goedkeuring van de kwaliteit, het serviceniveau, de classificatie of het aantal sterren van een professional.

Het is niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, producten of diensten dan ook die op onze website worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (bijv. spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.


Artikel 2: Prijzen


De tarieven op de website van Lensguild zijn per professional verschillend en worden getoond in euro's exclusief BTW en alle andere belastingen (behoudens wijziging van dergelijke belastingen), behalve als dit anders staat vermeld op de website of in de bevestigingsmail. Lensguild kan in het geval van een toeslag voor no-show of annulering, de van toepassing zijnde belastingen in rekening brengen. In geval van maatwerk opdrachten worden de omschrijving, de benodigde tijd en het tarief aangepast nadat alle details bekend zijn.

Overduidelijke vergissingen en (druk)fouten zijn niet bindend.

Alle speciale aanbiedingen en promoties zijn als zodanig aangegeven.


Artikel 3: Privacy en cookies


Lensguild respecteert jouw privacy. Meer hier over kun je in cookieverklaring en de gebruikersvoorwaarden en privacyverklaring lezen.


Artikel 4: Gratis


Onze service is gratis. In tegenstelling tot andere partijen, zullen wij je niets in rekening brengen voor onze service. Na afname van een dienst van een professional betaalt de professional een commissie (een percentage van de overeengekomen prijs) aan Lensguild.


Artikel 5: Creditcard of betalen via uw bank


Lensguild biedt de mogelijkheid, indien van toepassing en indien beschikbaar, om reserveringen tijdens het reserveringssproces rechtstreeks aan Lensguild te betalen, door middel van een veilige online betaling (voor zover dit wordt ondersteund door uw bank). De betaling wordt veilig verwerkt door een derde partij, en wordt rechtstreeks van jouw credit-/debitcard of bankrekening naar de rekening van Lensguild overgemaakt.

Bij creditcardfraude of niet-geautoriseerd gebruik van jouw creditcard door een derde partij dragen de meeste banken en creditcardorganisaties het risico en zullen zij alle kosten dekken die door een dergelijk(e) fraude of misbruik optreden, en hier wordt soms eigen risico voor in rekening gebracht. Als jouw creditcardmaatschappij of bank dit eigen risico in rekening brengt vanwege niet-geautoriseerde transacties vanwege een reservering die via onze website is gemaakt, dan zullen wij dit eigen risico vergoeden tot maximaal de hoogte van de boekingskosten/reserveringskosten. Om schadeloos gesteld te worden dien je de fraude aan jouw creditcardmaatschappij te melden (volgens de door hen vereiste procedures en meldingsregels) en ons per direct op de hoogte te stellen via e-mail (info@Lensguild.). Gelieve ‘creditcardfraude’ in de onderwerpregel van je e-mail te vermelden en ons het bewijs toe te sturen van het in rekening gebrachte eigen risico (bijv. de voorwaarden van de creditcardmaatschappij).


Artikel 6: Annulering, verplaatsing, te laat en no-show


Bij een opdracht is sprake van een maatwerkdienst waarvoor je professional tijd en capaciteit reserveert. Door het maken van een reservering met een professional, ga je akkoord met de relevante annulerings- en no-show voorwaarden, te weten: annulering is gratis, behoudens in de volgende situaties:

 • Bij annulering binnen 48 uur voor de afgesproken datum en tijd bedragen de annuleringskosten 100% van de bij de reservering overeengekomen prijs;
 • Bij een no-show op de afgesproken reserveringsdatum bedragen de annuleringskosten 100% van de bij de reservering overeengekomen prijs;
 • Bij een starttijd die, door vertraging van opdrachtgever meer dan 15 minuten later is dan afgesproken, kan het tarief achteraf aangepast worden volgens het uurtarief van professional;
 • Bij annulering van een opdracht die (deels) betaald is met een kortings- of cadeaucode, vervalt de waarde van deze code of kadobon;
 • Bij verplaatsing van een opdrachten binnen 48 uur voor de afgesproken datum en tijd kan de opdracht later niet alsnog geannuleerd worden;
 • In alle andere gevallen zijn er geen annuleringskosten. Ontvangen betalingen worden teruggestort. 


Artikel 7: Aansprakelijkheid 


Door het maken van een reservering met een professional, ga je onvoorwaardelijk akkoord met de volgende voorwaarden aangaande aansprakelijkheid:

 • Lensguild is tussenpersoon en bemiddelt gratis en vrijblijvend tussen opdrachtgevers en professionals;
 • Jij bent de opdrachtgever, de professional is de opdrachtnemer en Lensguild is tussenpersoon;
 • In het geval dat een professional directe of indirecte schade veroorzaakt, van welke aard dan ook, kan Lensguild daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden;
 • Lensguild of je professional draagt geen verantwoording voor de verwerking van beeldbestanden door derden, zoals bijvoorbeeld in het geval van fotoprints, vergrotingen, albums of welke andere vorm ook, danwel hoe beeldbestanden getoond worden op niet gecalibreerde monitoren.


Artikel 8: Verdere correspondentie, levering, betaling en garantie

Met het afronden van een aanvraag voor een opdracht en het verzenden van jouw wensen stem je ermee in dat je een aantal berichten zoals e-mails en sms toegezonden kunt krijgen met betrekking tot jouw opdracht. Je reservering, je betaling, alle communicatie met professionals en de levering van de bestanden lopen geheel via Lensguild. De Lensguild garanties gelden uitsluitend voor de afspraken die via het Lensguild platform gemaakt en daar schriftelijk gecommuniceerd zijn. Het is tevens niet toegestaan om buiten het platform afspraken te maken. Tevens is het ook niet toegestaan om je telefoonnummer, email of website te delen. Levering van de bestanden zijn altijd het eindproduct bijvoorbeeld .JPG voor foto’s of .MP4, .MOV of .AVI voor video. Professionals zijn niet verplicht hun bronbestanden danwel rauw materiaal af te staan.  Lensguild draagt als bemiddelaar geen verantwoording voor levertijden van professionals. Je kunt je ervaringen delen in je review na de shoot.

De opdracht dient binnen 7 dagen na het opleveren, waarin je de preview kunt beoordelen, door je betaald te zijn, tenzij je binnen deze periode reclameert én je de bestanden niet downloadt. Door je bestanden te downloaden ga je akkoord met de levering en geef je aan dat de opdracht conform je verwachting zijn. De 'niet tevreden - geld terug' garantie eindigt op het moment van download en/of wanneer je niet binnen de 7 dagen reclameert. Indien je je bestanden niet betaalt én niet reclameert blijft je betalingsverplichting bestaan en ben je na 7 dagen nadat de bestanden voor je klaarstonden, in gebreke en kun je invorderingsmaatregelen verwachten. Indien je na verloop van de termijn van de ingebrekestelling de vordering alsnog niet voldaan hebt, zal het aankoopbedrag van de bestanden verhoogd worden met een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten conform Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten bedragen minimaal 15%  van de vordering met een minimum van € 40,-. Je bestanden blijven 3 maanden nadat deze zijn geupload actief in je account beschikbaar, na deze periode worden de bestanden gearchiveerd. Deze kunnen tegen een vergoeding opnieuw beschikbaar gemaakt worden.


Artikel 9: Disclaimer


 Bepalingen vooraf

 • Onder website wordt verstaan alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein www.Lensguild.com en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming dat deze webpagina’s voldoen aan het criterium genoemd in “bepalingenvooraf”;
 • De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden;
 • Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side scripts, geluids- en video/beeld-fragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content / inhoud bedoeld;
 • Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen. Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden;
 • Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt;
 • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;
 • Het bedrijf: Lensguild is een handelsnaam van Lensguild,, KvK nr 34332467;
 • Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam,reclametelefoontjes, etc. Elke andere vorm van misbruik die hier niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet;

Disclaimer

 • Bij het gebruik van deze website stem je in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website;
 • Het bedrijf draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is het bedrijf niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;
 • Het bedrijf staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;
 • Het bedrijf is niet aansprakelijkheid voor schade:
 • a. Toegebracht door de website
 • b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
 • c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
 • d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen
 • Ook is het bedrijf gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;
 • Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;
 • Het bedrijf behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is het bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
 • Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.
 • Het bedrijf behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
 • Het is niet toegestaan om je telefoon, emailadres of website te delen via het Lensguild platform. Communicatie dient via het Lensguild platform te verlopen.
 • Tijdens jouw bezoek aan de website worden algemene gegevens van jouw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om jouw bezoeken aan de site te monitoren of je de toegang tot de website te ontzeggen
 • De gebruiker vrijwaart het bedrijf, de werknemers van het bedrijf, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.
 • Voor vragen over deze disclaimer of de website, dien je te richten tot Lensguild.


Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten


De software die benodigd is voor onze diensten, beschikbaar is op onze, of gebruikt wordt door onze website en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op onze website is, mits anders vermeld, het eigendom van Lensguild, de professionals en de aandeelhouders van Lensguild.

Lensguild behoudt het exclusieve eigendom op alle rechten, namen en belangen in en op (alle intellectuele eigendomsrechten van) (de ‘look and feel’ (inclusief infrastructuur) van) de website waarop de dienst beschikbaar wordt gesteld en jij hebt geen toestemming tot het kopiëren, scrapen, (hyper-/deep)linken, publiceren, promoten, verhandelen, integreren, gebruiken, combineren of de inhoud (inclusief eventuele vertalingen daarvan en de beoordelingen van gasten) of ons merk anderszins te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. In de mate dat je (geheel of gedeeltelijk) onze (vertaalde) inhoud zou gebruiken of combineren, of welke intellectuele eigendomsrechten dan ook op de website of (vertaald) inhoud of  zou bezitten, wijs je toe, draag je over en stel je hierbij in al zulke intellectuele eigendomsrechten aan Lensguild. Elk onwettig gebruik of enig van de hiervoor genoemd(e) acties of gedrag vormen een zware inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en databankrechten).


Artikel 11: Diversen


Voor zover toegestaan door de wet zullen deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en onze diensten worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter voorgelegd in Breda, Nederland.

In het geval dat welke bepaling van deze voorwaarden dan ook ongeldig of ontbonden is of wordt, zal je gebonden blijven aan alle andere bepalingen van de voorwaarden. In een dergelijk geval worden de ongeldige dan wel ontbonden bepalingen vervangen door bepalingen die bindend zijn en die zoveel mogelijk hetzelfde zijn als de voorheen geldende bepaling die ongeldig/ontbonden is.


Artikel 12: Over Lensguild


De online professionals-reserveringsdienst wordt verzorgd door Lensguild, een handelsnaam van de besloten vennootschap Lensguild, die onder de Nederlandse wetgeving valt en haar kantoor heeft aan de Oudezijds Achterburgwal 237, Amsterdam. Het bedrijf is geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder registratienummer 34332467.